MR

MR staat voor Medezeggenschapsraad. De MR is gestart met ingang van het schooljaar 2008-2009. De MR is een uitsplitsing van de GMR en gericht op de schoollocatie.

Wie zitten in de MR?
Kim van Basten,  (teamlid)
Nicky Lakomy,  (teamlid)
Ingrid Stroo (ouder)
Pieter-Jan Lommerse (ouder)
Paul van Dongen (buitenlid)

Wat zijn de taken?
Op niveau van de MR worden de uitwerkingsplannen besproken, zoals bijvoorbeeld:
• School Ontwikkel Plan
• Informatiegids
• Scholingsplan
• ARBO plan
• Veiligheids- en ontruimingsplan
• PR plan
 

Medezeggenschapsraad - Informatie over de MR


Wat is de MR?
Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad.


Medezeggenschapsraad - De MR voor ouders


Wat betekent de MR voor mij als ouder?
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.

Hoe kom je in de MR?
De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.

Wat is het verschil met de ouderraad?
De MR en de ouderraad spannen zich in om samen met het team van de Hobbit een goede school te maken en te houden. De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school.
 

Medezeggenschapsraad - De MR voor leerkrachten


Wat betekent de MR voor mij als leerkracht?
De MR is een soort ondernemingsraad. De leerkrachten in de MR behartigen de belangen die alle personeelsleden aangaan. U kunt via hen uw stem laten gelden ten aanzien van het beleid en de organisatie. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.

De overheid heeft de MR raden in het leven geroepen om zowel leerkrachten als ouders inspraak te geven bij het bepalen van het beleid op school. Maar ook om hen mee te laten denken over soort onderwijs, aandacht voor kinderen die onderpresteren, schoolarrangementen etc.

Wij als MR leden hebben behoefte aan input van overige ouders en leerkrachten bij het volbrengen van onze taak. Wij willen beslissingen nemen aan de hand van uw mening en die uitdragen naar schoolteam en het bestuur. Zonder input en mening van jullie heeft de MR geen functie!

Om meer geïnformeerd te zijn over jullie mening hebben we sinds kort een site waar eenieder zijn visie, gedachtegang of ideeën kan ventileren, ook anoniem. Wij stellen dat uiteraard zeer op prijs omdat we op deze wijze aan de weet komen wat er leeft onder ouders en leerkrachten.

E-mailadres MR: mr@dehobbit.org
Cookie instellingen