Onze ambities 2021-2025

Werken vanuit de visie 

Leren in een vertrouwde omgeving  met eenopen sfeer, waarin iedereen zichzelf kan zijn, gezien wordten zich optimaal naar eigen mogelijkheden kan ontwikkelen. 

Het onderscheidende karakter van deze visie zit in de combinatie van het woord leren en het woord iedereen. Deze visie telt niet enkel voor de leerlingen. Deze visie telt ook voor de teamleden, de ouders, de stagiaires, het samenwerkingsverband, het VO, en ieder ander waarmee de school een samenwerking heeft of op zou willen opstarten. Deze visie is voor iedereen die zich bij óns aansluit. Iedereen mag rekenen op én bijdragen aan het creëren van een vertrouwde omgeving met een open sfeer, waarin iedereen zichzelf kan zijn, gezien wordt en zich optimaal naar eigen mogelijkheden kan ontwikkelen. 

 

Vertrouwde omgeving 

De vertrouwde omgeving is belangrijk voor de teamleden, ouders en leerlingen. De sociale component staat hoog in het vaandel. Ondanks dat de school nabij Leiden is gelegen kenmerkt de school zich door het kleinschalige en dorpse karakter. Ouders (en leraren) kennen elkaar uit de wijk, hebben in sommige gevallen zelf op de school onderwijs gevolgd en er is sprake van een hoge sociale betrokkenheid. Denk hierbij aan ouders die een museumbezoek initiëren in de kinderboekenweek met thema geschiedenis, ouders die de school informeren over “gratis” technieklessen, een ouder die tijdens het thuisonderwijs het vriendje uit de klas met een NT-2 achtergrond opvangt en begeleidt, het kopen van een klassencadeautje voor een klasgenoot in het ziekenhuis en werkelijk elke ouderactiviteit wordt met zorg en aandacht opgezet. De waarden voor elkaar klaarstaan en op elkaar kunnen rekenen zijn kenmerkend voor de cultuur. Op alle lagen is het vertrouwen geven en vertrouwen krijgen. Nieuwe leerlingen, teamleden of ouders worden warm ontvangen. We zijn er voor elkaar.  
 

Het burgerschapsonderwijs zit verweven in ons DNA om zo maar te zeggen. Voor ons is Burgerschap geen lesje of het volgen van een methode. Ons burgerschapsonderwijs krijgt vorm binnen de onderwerpen in de methoden voor de verschillende vakken, het activiteitenaanbod van de school en de wijze waarop we voor elkaar klaar staan en niet alleen oog hebben voor onszelf maar ook voor de ander. Met kerst hebben we een jaarlijkse kerstactie in de wijk, we maken in Coronatijd kunst voor het ziekenhuispersoneel of we planten fruitbomen en zaaien bloemen voor de bijen. We houden verkiezingen voor de leerlingenraad, we werken met enquêtes en we voeren op kindniveau onderzoek uit. Denk ook aan de initiatieven van de leerlingenraad op het gebied van milieu of maatschappelijke betrokkenheid: het maken van een kerstkaart voor de bewoners van een verzorgingstehuis, het organiseren van een optreden voor de kinderen van de peuterspeelzaal of een plastic doppen inzameling voor het opleiden van een hulphond voor mensen met een beperking. Met deze initiatieven laten onze leerlingen zien dat ons sociale karakter verder rijkt dan de schoolmuren. 

 

Open sfeer 

Een open sfeer betekent dat zaken bespreekbaar zijn. Dat ieders mening ertoe doet. Dat is niet hetzelfde als altijd krijgen wat je wilt of ongenuanceerd zeggen wat je vindt. De open sfeer zit in kleine dingen. Het is water bij de wijn doen, open staan voor vernieuwingen, het (bijdrage aan het) leren van de ander of gezamenlijk leren, oprecht luisteren naar elkaar en zorgen dat de ander ruimte ervaart voor het niet weten of het maken van fouten. Ruimte geven verondersteld ook duidelijke kaders. Als het niet duidelijk is waar de ruimte ligt, ontstaat er onveiligheid. Deze transformatie vraagt tijd en aandacht. 
 

Een open sfeer betekent ook dat alle lagen meepraten. Hier zit de ontwikkeling in dit schoolplan. We zijn sinds het vernieuwen van de visie eind 2018 de rol van de leerlingen aan het veranderen. Voor ons vertaald in leerling participatie. In het belang van het proces gaat dit in fasen. En binnen deze fasen lopen we soms ook vast. Een voorbeeld is het opstarten van de leerlingenraad. We hebben de leerlingenraad een geheel nieuw leven ingeblazen met een bevlogen leraar. Het eerste jaar kwam de opstart, het tweede jaar kwam in maart Corona en ging de leraar aan het eind van het schooljaar met pensioen, het derde jaar ontstond er door alle aanblijvende corona maatregelen (tot nog toe dec. 2020) geen vrije ruimte voor de opvolger om door te pakken met de inhoud zoals wij die voor ogen hebben. Voor een kletspraatje is altijd ruimte te maken maar dat is niet wat we willen. Dat is frustrerend. Voor iedereen. We vieren echter ook de successen. De leerlingen willen een groene zone op het schoolplein en dragen bij aan de realisatie daarvan, ze komen met ideeën voor het opzetten van een vlogsquad, ze bepalen middels een enquête voor welke vijf kunst&cultuur disciplines we aanbod realiseren voor het komende jaar (en voelen de ruimte om in deze enquête aan te geven dat ze ook graag meer zouden koken en deel zouden willen nemen aan sportclinics), ze vragen ruimte om een flessenactie op te zetten om de koala te redden (na een bericht in het jeugdjournaal), ze presenteren persoonlijke doelen aan de ouders en leraar, ze testen verschillende pennen en brengen advies uit als de school op verkenning is in het gebruik van de juiste pen, er wordt gestemd op boeken zodat de school weet welke leesboeken er aansluiten de interesse van de leerlingen, de tutoren (dit zijn leerlingen die andere leerlingen ondersteunen van een lagere jaargroep) delen bevindingen en dragen bij aan verbeteringen en de groep maakt met elkaar aan het begin van het jaar klassenafspraken over hoe ze als groep willen functioneren binnen de visie.  
 

Op teamniveau heeft het werken met de vernieuwde visie ook zijn uitwerking. In een open sfeer mee kunnen praten, vernieuwen en ruimte geven aan het inhoud verlenen van de visie brengt veranderende taken en rollen met zich mee. De school bouwt aan een PLG (professionele leergemeenschap), verstevigt het professioneel kapitaal van de school (Hargreaves), benut de wijsheid van eenieder (deep democracy) en ambieert zo communicatief mogelijk te werken door effectief te overleggen en een strakke toepassing van timemanagement (Holacracy). Dat is een cultuurverandering waar we deze schoolplanperiode gericht op sturen door de inrichting van onze organisatie. 

 

Zichzelf zijn 

Jezelf kunnen zijn, zelfredzaam/zelfstandig zijn en positief kijken naar jezelf vraagt iets van de veilige omgeving op school. In een veilige omgeving is er ruimte voor maximale ontplooiing van jezelf.  

De basisschool is een belangrijk stukje van je leven. Het woord basis geeft aan dat er van de school verwacht mag worden dat er een fundament wordt gelegd waarop een leven lang kan worden voortgebouwd. Het beste fundament; dat ben je zelf! Dat is voor ons net zo belangrijk als het volgen van de cognitieve ontwikkeling. 

Op de Hobbit ontwikkelen de kinderen zichZELF 

Zelfkennis                      Zelfbeeld 

Zelfvertrouwen            Zelfsturing 

Zelfbewust                    Zelfrespect 

Zelfredzaam                 Zelfreflectie 

 

Met het vernieuwen van de visie hebben we hoge eisen gesteld aan ons schoolklimaat. Het ruimte bieden aan leerlingen met een TOS (taalontwikkelingsstoornis) gaat verder dan ze enkel op school een plek bieden. Deze leerlingen hebben articulatieproblemen en/of zijn slecht verstaanbaar. Het schoolklimaat moet ervoor zorgen dat deze leerlingen opgenomen worden in plaats van veroordeeld of uitgelachen. Ditzelfde geldt voor de toename van het aantal leerlingen met andere voertaal dan Nederlands. Dit is voor onze populatie een relatief nieuw verschijnsel dat zich langzaam aandient. Voor deze leerlingen is het gebruik van de juiste Nederlandse vervoegingen of zinsbouw een leerproces, afwijkend van de ontwikkeling van de gemiddelde klasgenoten. We zetten de bril op waarmee we niet enkel kunnen kijken naar de leerling of klasgenoot in zijn beperking, maar oprecht een geïnteresseerd kunnen kijken naar een leerling of klasgenoot als totaal individu.  
 

Wat in het werken met leerlingen voortdurend de aandacht vraagt binnen groepsdynamiek is het bieden van kansen aan elkaar. Het is wordt als vanzelfsprekend gezien dat we niet allemaal met dezelfde snelheid komen tot cognitieve ontwikkeling. Dat er klasgenoten zijn die juist moeite hebben binnen de sociaal emotionele ontwikkeling wordt als minder vanzelfsprekend gezien. We zetten in op zelfreflectie en oplossingsgerichtheid bij de leerling die in een conflictsituatie terecht komt of zich bijvoorbeeld terugtrekt in een samenwerkingsopdracht. Tevens leren we de groep dat elke dag nieuwe kansen biedt en dat je als groep/ leraar de ander kunt helpen en dat iedereen kan bijdragen aan een fijne sfeer in de klas. We handelen vanuit de no-blame approach (zie SVP in de bijlage). Een leerling die in zijn frustratie of bij een verdrietige paniekaanval gebruik maakt van een time out plek hoeft bij terugkomst niet bevraagd te worden. Het is een compliment waard.
 

Gezien wordt 

Het zien van leerlingen vertaalt zich in ons brede aanbod en onze manier van leerlingen in kaart brengen. Dit krijgt inhoud binnen de groepsoverzichten per groep. Het groepsoverzicht is een groeidocument van leraar naar leraar. Het document gaat mee tot aan groep 8. Het groepsoverzicht geeft per leerling een weergave van de kindkenmerken, de ontwikkeling van het kind en eventuele specifieke zaken die van belang kunnen zijn in de optimale begeleiding van de leerling.  
 

De school heeft zichzelf ten doel gesteld om kwalitatief sterk aanbod te realiseren waarin de brede ontwikkeling van leerlingen centraal staat. Als je elk kind wil kunnen zien in al zijn talenten dan is er een breed aanbod nodig. Om te voorkomen dat een leraar een “duizend dingen doekje” wordt, hebben we keuzes gemaakt. We zijn in schooljaar 2019-2020 gestart met vakdocenten voor het aanbod: Engels (native speaker gr. 1 t/m 5 en vakdocent Engels VO gr. 6 t/m 8), Sport (2x p. week gr. 1 t/m 8), kunst&cultuur (1x p. week dans, drama, muziek, handvaardigheid, tekenen, fotografie), GVO (1x p. week in groep 5&6 godsdienstig vormend onderwijs) en techniek. Hierdoor kan bij de leraren de focus liggen op sterke taal, reken, lees en spellingdidactiek, het begeleiden van de leerlingen bij onderzoekend en ontwerpend leren binnen Wereld Oriëntatie en het voeren van inhoudelijke gesprekken op basis van de methode Kanjer (sociaal emotionele methode). Het “schoenmaker blijf bij je leest principe” zorgt ervoor dat de leraar zijn voorbereidingstijd en nawerk maximaal besteedt aan de vakken die binnen de focus vallen en dat de leerlingen geen zangles krijgen van een leraar met een bromstem of dansles van een leraar met 2 linkerbenen om maar eens wat te noemen. De samenwerking met de vakdocenten levert voor alle vakken sterk kwalitatief aanbod op waarin leerlingen kunnen excelleren.  
 

Het zoeken van de juiste partners om het vakdocenten aanbod te realiseren vraagt momenteel tijd en verkenningsruimte. Om dit aanbod sterk op te zetten heeft de school de SIOF subsidie aangevraagd en toegewezen gekregen(2020-2022). Met deze subsidie is er ambulante ruimte gerealiseerd voor de kunst&cultuur coördinator om een netwerk op te bouwen met samenwerkingspartners die kunnen bijdragen aan de realisatie van kwalitatief sterke inhoud binnen de vakdisciplines. Na het toewijzen van de subsidie heeft de school voor het schooljaar 2020-2021 een leraar aangetrokken met sterke organisatorische kwaliteiten en affiniteit heeft met dit aanbod. Het samenwerken met vakdocenten stelt hoge eisen aan de roosters van de leraren en hoge eisen aan de afstemming tussen de coördinator en het team om onduidelijkheid of druk op het rooster te voorkomen. Tevens stuurt de coördinator op de inhoud, de beschikbare middelen en de evaluaties van het aanbod.  
 

Naast het gezien worden van leerlingen, willen we ook dat elk teamlid zich gezien voelt. Dit betekent voor ons ruimte creëren voor de ander met zijn of haar talenten. Hier zit de diepere laag van het verdelen van taken en de doelen van de schoolontwikkeling. We dagen onszelf uit om de taken binnen de school te verdelen op affiniteit of interesse. Hierbinnen is ook ruimte om te leren.  
 

Ook voor de ouders is er ruimte binnen de school om gezien te worden. Binnen de vele activiteiten die er op school worden georganiseerd wordt ruimte gemaakt voor ouders om te participeren en deel te zijn van de activiteit. Elke ouder kan een activiteit kiezen die bij hem of haar past. Een ouder kan van betekenis zijn binnen de OR en de MR, als leesmoeder, extra handje bij de creatieve vakdocent, begeleiding bieden bij het bakken van koekjes, het aansturen een groepje leerlingen bij een sportdag of sportactiviteit, als spelbegeleider bij een spelletjesdag of kennisoverdracht bij een museumbezoek. Tevens nodigen we ouders uit om gastlessen te verzorgen. Deze gastles kan in het teken staan van een beroep van de ouder, een specifieke hobby of het delen van kennis betreffende een geloofsovertuiging rond Ramadan. 

 

 

Optimaal naar eigen mogelijkheden ontwikkelen 
 

Op weg naar inclusiever onderwijs 

We bieden als school met zorg en aandacht basisondersteuning aan alle leerlingen. Dat moet ook wel als je als school zegt dat je wilt dat ieder kind gezien wordt. Als je weet wat een leerling nodig heeft dan moet je er ook naar handelen. De term basisondersteuning roept zelfs binnen het samenwerkingsverband vragen op. Wat valt daar nu onder? Het is voor onze school niet zo belangrijk. We richten ons op het realiseren van passend onderwijs binnen de mogelijkheden van de school. We hebben teamleden voor extra lees en spellingondersteuning, rekenondersteuning en uitdagend onderwijs voor die kinderen die makkelijk leren.  
 

De school is ambitieus in het realiseren van passende ondersteuning voor de leerlingen van de school. De plaatsen in het SO en SBO in de regio zijn onvoldoende om tegemoet te komen aan de plaatsing van de leerlingen van de scholen met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Het optimaal naar eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen is een proces met verruimende grenzen in het denken. Er zijn jaren geleden (op regeringsniveau) al afspraken gemaakt over het inzetten van de transformatie naar inclusiever onderwijs. Onze school durft grotere stappen te zetten dan er maatschappelijk en regionaal bijgehouden kan worden. Als we een school willen zijn waarin iedereen deel mag zijn van de vertrouwde sfeer, ieders mening ertoe doet, iedereen zichzelf mag zijn, gezien wordt in al zijn of haar talenten en iedereen bijdraagt aan het leren van ons allemaal dan wil de school overgaan tot een maximale inspanningsverplichting om er voor iedereen te zijn. Dit vraagt om samenwerking, steun en bovenal vertrouwen van alle partners binnen en buiten de school. De school heeft een SOP (schoolondersteuningsprofiel) voor de mogelijkheden binnen de huidige context. Er is tevens een ambitie SOP opgemaakt om inzichtelijk te maken welke ontwikkeling de school in zou willen zetten om inclusiever onderwijs te realiseren.  
 

Het creëren van gezamenlijk draagvlak bij de partners van buiten de school is een proces dat het tegenovergestelde genoemd kan worden van Agile werken. Eind 2018 heeft de directie de voorzittersrol binnen Leiderdorp op zich genomen. Hieraan gekoppeld is zij deel van het kernteam van het samenwerkingsverband. In 2019 is het proces naar een nieuw ondersteuningsplan gestart. Het proces van het ondersteuningsplan is nog immer gaande in 2020 gecombineerd met het invoeren van een nieuw gouvernance model voor het samenwerkingsverband. Er wordt namens de school in het nieuwe ondersteuningsplan gevraagd om mogelijkheden voor scholen om inclusiever onderwijs vorm te geven buiten de kaders die er momenteel zijn. Als het geld het kind volgt dan kan er meer kwalitatief sterke begeleiding/ ondersteuning geboden worden in de school (zie bijlage 5 ambitie Schoolondersteuningsprofiel). Er zijn overleggen nodig op een ander niveau en het vraagt tijd om de mogelijkheden te verkennen. De Hobbit gaat binnen de eigen mate van invloed op zoek naar mogelijkheden om inclusiever onderwijs vorm te geven (zie bijlage 6 notitie inclusiever onderwijs). Tevens houdt het ogen en oren open om in te stappen indien de gelegenheid zich voordoet om inclusiever onderwijs vorm te geven met steun van het samenwerkingsverband. Vooralsnog is er geen ruimte in deze samenwerking voor een gezamenlijke start. De school stuurt meerdere malen in het jaar aanvragen, ondersteuningsverzoeken of pilots in om het gesprek gaande te houden. Dit draagt bij aan het voeren van de juiste gesprekken en het kenbaar maken van de ambities. 

 

Plusaanbod voor de leerling die iets meer aankan. 
 

Het optimaal aansluiten bij de mogelijkheden van ieder kind heeft ons kritisch laten kijken naar ons aanbod voor de leerlingen die het aanbod eenvoudig kunnen volgen. 


Plusaanbod groep 5 t/m 8 

Het betreft hier niet enkel aanbod voor de hoogbegaafde leerlingen. We bieden voor de leerlingen die het aanbod eenvoudig kunnen volgen extra aanbod naast het verdiepingsaanbod uit de methode. Dit zijn leerlingen met een verwachte uitstroom op 2S niveau (VWO). In het schooljaar 2019-2020 is de school na gaan denken over het inhoud verlenen aan dit extra aanbod passend bij de uitgangspunten van de visie in relatie tot het werken met de Levelboxen zoals eerder was ingezet. Hierbij heeft de directie kennis gedeeld over haar opgedane kennis en ervaring binnen het hoogbegaafdenonderwijs. De nadruk komt te liggen op onderzoekend & ontwerpend leren, 21ste eeuwse vaardigheden en bovenal het ontwikkelen van een attitude passend bij de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor een optimale voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Het is voor deze groep leerlingen van meerwaarde om met “peers” te werken. Tevens moet niet uit het oog worden verloren dat zij zich hebben te verhouden tot een groter dynamisch geheel, waarbij deze leerlingen veel kunnen leren binnen hun sociaal emotionele ontwikkeling van het samenwerken met klasgenoten of ondersteunen van (jongere) leerlingen met een andere uitstroomniveau. In Leiden draaide JesRijnland een mooi projectmatig aanbod voor de weekendklas. Dit projectmatig werken is ingezet en aangepast naar het werken met leerlingen op basis van de hoge verwachtingen van de “Plusklas”. Het onderzoeksmatig- en ontwerpend leren krijgt hier goed handen en voeten gecombineerd met het beroep dat wordt gedaan op de 21ste eeuwse vaardigheden in relatie met zelfstandig werken en samenwerken. JesRijnland heeft een ervaren medewerker aan onze school gekoppeld om dit aanbod te realiseren. Ons aanbod voor de plusklas is met deze inhoud de enige in zijn soort binnen Leiderdorp. Na de eerste pilot feb/juli 2020, dient dit aanbod als start van het fundament waarop we gaan bouwen. Voor de groepen 5 t/m 8 zijn de contouren van de inhoud duidelijk. Ten tweede zijn er wensen voor deelname aan het museumdebat (PO en VO), waarvoor de leerlingen eerst meer moeten weten over wat debatteren inhoud en hoe je een deugdelijke argumentatie opzet. Ten derde nemen we met de groep 8 leerlingen deel aan een pilot (gestart herfst 2020) met de VO school in het dorp, waarbij onze groep 8 leerlingen van de plusklas wiskunde aanbod krijgen op VWO niveau van een docent wiskunde. En als vierde ontwikkelpunt willen we het Engelse aanbod voor deze leerlingen verhogen. Het moet voor deze leerlingen mogelijk worden op een eigen leerlijn hun Engelse vaardigheden uit te breiden naast het methode aanbod van de vakdocent Engels. Het programma words&birds wat gebruikt wordt binnen VVTO (vroeg vreemde talen onderwijs) onderwijs wordt in het schooljaar 2020-2021 ingezet voor deze leerlingen. Na de pilot van een schooljaar besluiten we of we dit aanbod doorzetten of beëindigen. 


Plusaanbod groep 3 en 4 

Voor de leerlingen van de groepen 3 en 4 zitten we nog in experimenterende en verkennende fase. Deze leerlingen hebben meer houvast nodig en het onderzoekende karakter moet kleiner worden gemaakt naar kleine stappen met een duidelijke opdracht. Binnen de vier jaar van deze schoolplan periode zal ook dit aanbod de transformatie van de Levelwerk boxen naar meer visie gestuurde inhoud maken. 


Plusaanbod kleuters 

Een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong van groep 1 vindt uitdaging in het aanbod van groep 2. Voor de kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong in groep 2 streeft de school naar het openen van een separate groep 2 vanaf jan/maart in elk schooljaar. In schooljaar 2018-2019 is dit aanbod voor het eerst opgestart. Het groeperen van de groep 2 leerlingen die de overstap gaan maken naar groep 3 in het volgende schooljaar heeft een positief effect op het leren van en met elkaar, het bieden van uitdagend onderwijs en het biedt de leraar de kans om binnen deze groep gefocust de differentiëren. Het aanbod en de materialen in deze groep zijn afgestemd op de beginnende lees-, schrijf- en/of rekenontwikkeling van deze leerlingen. De leerlingen stimuleren elkaar door samen te spelen in de hoeken. Het bouwen in de bouwhoek maakt een verdiepingsslag, de beginnende leesontwikkeling wordt gestimuleerd doordat leerlingen in aanraking komen met andere materialen en getriggerd worden door te kijken naar anderen. Er is binnen de groep 2 specifieke aandacht voor de fijne motoriek in voorbereiding op de aansluiting in groep 3. Ook de grove motoriek wordt geprikkeld door gebruik te maken van lesaanbod in de grote gymzaal. Het plaatsen van leerlingen in een nieuwe ruimte met materialen gericht op de laatste fase van de kleuterontwikkeling en materialen die passen bij de startvaardigheden in groep 3 creëren een uitdagende leeromgeving waarin ook de kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong hun ei kwijt kunnen en de uitdaging vinden die ze nodig hebben om uitgedaagd te blijven. 

 

Didactisch handelen 
 

De school zet hoofdzakelijk het methodisch werken in om de kerndoelen aan te bieden, een doorlopende leerlijn mogelijk te maken en het aanbod voor de leerlingen aan te laten sluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling van de leerlingen. Het optimaal naar eigen mogelijkheden ontwikkelen vraagt om een kritische blik naar onze methoden en ons handelen. Bieden de methoden die we gebruiken voldoende gelegenheid tot differentiatie en draagt onze inzet bij aan het ontwikkelen van leerlingen naar eigen mogelijkheden? Hoe zetten we de methode in? Zijn we tevreden over wat we bereiken c.q. onze opbrengsten (analyse van de resultaten via Parnassys)? De vernieuwde visie was nog niet “gelanceerd” in 2018 of de ICT-coördinator vroeg in het teamoverleg of dit kon betekenen dat we als school gingen overstappen naar het digitaal werken met Bingel voor ons rekenonderwijs?  

Door meervoudige verbindingen tussen leerdoelen leren kinderen effectiever. In Bingel krijgt een kind een makkelijkere of moeilijkere oefening aangeboden of wordt gewerkt aan kennis, inzicht en vaardigheden van een onderliggend leerdoel. Deze nieuwe opzet van leerlijnen zorgt voor de juiste ondersteuning en uitdaging voor ieder kind. Deze technologie is uniek in Nederland.(website Bingel 2020) 

In 2019 is de beweging begonnen. De keuze voor een nieuwe rekenmethode en de keuze voor een nieuwe methode wereld oriëntatie. Het zijn twee implementatie trajecten die in 2 jaar worden doorlopen. De keuze voor de nieuwe rekenmethode kwam voort uit de behoefte aan differentiatie, afstemming en meer aandacht voor het automatiseren. De keuze voor de methode FAQTA kwam voort uit de behoefte naar een optimale toepassing van de 21ste eeuwse vaardigheden, onderzoekend en ontwerpend leren met eigen verantwoordelijkheden bij leerlingen en het ruimte bieden aan talenten.   

In schooljaar 2019-2020 is er ambulante ruimte gemaakt voor de taal- en rekencoördinator. Het is het begin van ons kernteamzorg. De betekenis van dit kernteam in ons onderwijs heeft zichzelf al bewezen.  
 

Interne begeleider: De zorgstructuur is herzien, sociale veiligheidsplan is herschreven, er wordt planmatig met de resultaten gewerkt, de HGW cyclus staat centraal, het zorgvuldig begeleiden van de starters krijgt de aandacht en de interne begeleider is deel van het bovenschoolse team zicht op ontwikkeling (staf PROO en kleine vertegenwoordiging IB). 

Rekencoördinator: leidt het implementatie traject nieuwe rekenmethode (al dan niet met inzet expertise van buitenaf) , legt het automatiseren teambreed onder de loep (Bareka) en participeert in het bovenschoolse netwerk Rekenen (als vernieuwer en draagt scholingsvoorstellen aan voor het netwerk bij de staf PROO) 

Taalcoördinator: heeft het boekenaanbod volledig gescreend, breidt planmatig het aanbod uit, coördineert een vernieuwde aanpak leesonderwijs (groepsdoorbroken), heeft regie in het programma BOUW voor leerlingen met vertraagde lees en spellingontwikkeling, evalueert met de tutoren, heeft een subsidie aanvraag geschreven (en gekregen) om in samenwerking met de universiteit onderzoek te doen naar de inzet van de academische leraar binnen het basisonderwijs. En heeft wensen voor het vernieuwen van de methode begrijpend lezen. 
 

Dit kernteam heeft het gehele proces van de didactische kaarten voor de groepen 3 t/m 8 aangestuurd. Onze didactische aanpak voor Technisch lezen, Rekenen, Spelling en Begrijpend lezen is geborgd. In de bijlage is van elk vak één voorbeeld opgenomen. De didactische kaarten zijn voor alle 4 de vakken per groep beschreven. Dit draagt bij aan de doorgaande lijn, uniformiteit in handelen en biedt kansen voor verbeteringen en evaluaties.  


PO-VO coördinator 
 

Tijdens de landelijke stakingsdagen in 2019 heeft de directie deel genomen aan de organisatie van een symposium voor het openbaar primair onderwijs en openbaar voortgezet onderwijs in de regio Leiden. Hoogste doel: kennisdeling, gezamenlijkheid creëren en oplossingen delen.  

Op dit symposium is het gesprek ontstaan over de samenwerking PO-VO en het realiseren van hybride banen. Er is een vacature opgemaakt voor een PO-VO coördinator en per het schooljaar 2020-2021 is de PO-VO coördinator aangesteld. Deze coördinator werkt in beide sectoren (Leonardo Da Vinci college in leiden en bij ons op De Hobbit in Leiderdorp). Ze heeft ambulante tijd om de aansluiting PO-VO dichter bij elkaar te brengen en ze neemt deel in een onderzoeksteam van een gesubsidieerd onderzoek om de doorgaande lijn PO-VO te versterken(sluit goed aan bij haar academische Pabo achtergrond).  

De vakdocent Engels gaf op dit symposium in gesprek aan dat het niveau van de Engelse vaardigheid van de brugklasleerlingen bij het instromen op het Havo/ VWO niet goed aansloot bij het veronderstelde startniveau op Havo en VWO niveau in de methode. Dit heeft een samenwerking opgeleverd in het realiseren van de doorgaande lijn Engels PO-VO op Havo/VWO niveau. Bij de start van 2020 is er een pilot gestart met een vakdocent Engels van het Leonardo Da Vinci collega. De vakdocent Engels heeft binnen deze pilot de lessen voor onze leerlingen van de groepen 6 t/m 8 verzorgd. Dat sloeg goed aan ondanks de verstoringen van Corona. Bij het opstarten van het schooljaar 2020-2021 is ervoor gekozen, vanwege de virusverspreiding en de instabiliteit die dit met zich meebrengt binnen de organisaties, het aanbod van de vakdocent uit te stellen tot na de kerstvakantie. Indien de situatie dit toelaat zal het aanbod Engels weer van de leraar overgenomen worden door de vakdocent.  
 

In het volgende hoofdstuk is een voorlopige planning gemaakt voor de komende 4 jaar. Het plan is opgezet vanuit de focus in het koersplan van PROO: 

  • Openbare identiteit 

  • Brede blik op onderwijs 

  • Lerende organisatie 

  • Gericht op samenwerking 

Cookie instellingen