Schoolontwikkeling 2019 - 2020

SCHOOLONTWIKKELING 

Obs De Hobbit heeft in 2018-2019 een schoolplan opgesteld van de gewenste school- en team-ontwikkeling. In vervolg op dit plan zijn onderstaande doelen geformuleerd voor schooljaar 2019-2020. 

STERKE INDICATOREN ONDERWIJS 

Kwaliteitszorg| Resultaatgericht| Didactische aftstemming     Pedagogisch klimaat |  

INZETTEN OP VERSTERKEN VAN DE INDICATOREN 

Ontwikkeling en ondersteuning leerlingen | Borgen van de doorgaande lijn Technisch lezen onder aansturing taal coördinatorOntwikkelen van een doorgaande lijn automatiseren/ basisvaardigheden (rekenen) onder aansturing reken coördinator.  

 

Kwaliteitscultuur | Het zorgprotocol vaststellen en hanteren als PDCA-cyclus (plan-do-check-act), Borgen/evalueren een vast onderdeel maken van de besluitvorming, Het nieuwe ICT beleid inzetten als versterking van het onderwijsaanbod onder aansturing ICT coördinator, leerlingenraad als gesprekspartner betrekken in ontwikkelingen en aanbod. 

 

Aanbod en onderwijstijdImplementeren van de nieuwe methode Wereld Oriëntatie, Implementatie van de nieuwe rekenmethode Wereld in getallen, de methode Kanjer koppelen aan schoolveiligheidsbeleid. 

Inzet: studiedagen, Teamoverleg, Didactische vergaderingen en Bouwoverleg en ambulante tijd voor taal, rekenen en ICT. 

 

BASISSCHOOL DE HOBBIT KENMERKT ZICH DOOR EEN PROFESSIONELE CULTUUR WAARIN MEN MET EN VAN ELKAAR LEERT. 

 

 

 

Collegiale consultatie zal als middel ingezet worden om de vernieuwingen in het onderwijs te monitoren. 

 

TEAMLEDEN KRIJGEN DE RUIMTE OM DE SCHOOLONT-WIKKELING TE VERSTERKEN VANUIT PERSOONLIJKE KWALITEITEN EN 
AFFINITEIT. 

 

Cookie instellingen